Logopedie

Wat is Logopedie?

Logopedisten van Carinova bieden u hulp als u door ziekte of een aandoening problemen heeft op het gebied van stem, spraak, mimiek, taal, adem of slikken. De logopedist biedt behandeling, begeleiding en advies aan volwassenen en hun directe omgeving die problemen ondervinden.

De logopedist brengt eerst samen met u de klachten in kaart, vervolgens wordt u begeleidt om uw klachten te verminderen, of zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan. De logopedisten van Carinova zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, begeleiden, adviseren en behandelen van volwassenen met problemen waaraan een niet aangeboren hersenletsel (NAH) ten grondslag ligt zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, MS en dementie.

Voor wie?

De logopedisten maken deel uit van het Behandelcentra van Carinova. Het is een praktijk gespecialiseerd in volwassenen met neurologische, geriatrische en aanverwante stoornissen die problemen ervaren op het gebied van taal, spraak en slikken. Gevestigd in de regio Deventer en Raalte, de logopedist behandelt mensen die zelfstandig wonen of in een woonzorgcentrum verblijven. Daarnaast komt de logopedist ook bij cliënten aan huis.

 

 

Werkwijze

Logopedie
De logopedist geeft uitleg over de behandeling en oefeningen. De logopedisten van Carinova zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, begeleiden, adviseren en behandelen van volwassenen met problemen waaraan een niet aangeboren hersenletsel (NAH) ten grondslag ligt zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, MS en dementie. Van u wordt verwacht dat actief wordt meegewerkt aan de behandeling en dat oefeningen overeenkomstig de instructies van de logopedist worden uitgevoerd. Beiden geven elkaar alle informatie die nodig is om tot een goede uitvoering van deze behandelingen te komen. Een goed behandelresultaat is van meerdere factoren afhankelijk en zal per logopedisch doel worden ingeschat. De logopedist spant zich ervoor in dat een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald. Na een aantal behandelingen volgt evaluatie en wordt het behandelplan zo nodig aangepast. Alle logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en/of het afasieregister en/of aangesloten bij ParkinsonNet.

De logopedisten van Carinova bedienen een groot gebied:

Regio Deventer:
Deventer, Deventer-Colmschate, Schalkhaar, Bathmen en Lettele en de plaatsen Holten, Twello en Olst.

Regio Raalte:
Raalte, Haarle, Heino, Nieuw-Heeten, Heeten en de plaatsen Wijhe en Lemelerveld.

Behandelafspraken
De logopedie behandelingen vinden plaats in de logopedie praktijk in Deventer of Raalte, tenzij er door de verwijzer anders is aangegeven, dan kan de logopedist bij u aan huis komen. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan de logopedist de behandelfrequentie aanpassen (reguliere behandeling is 25 minuten en afasie behandeling is 50 minuten per consult).

Verhindering
Ingeval van verhindering dient u dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de logopedie praktijk door te geven. Als een afspraak niet tijdig is afgezegd, kan de logopedie praktijk het 'no show' tarief bij u in rekening brengen (ongeacht de reden), deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door uw zorgverzekeraar gestelde tarief of 75% van het behandeltarief Carinova Logopedie bij niet gecontracteerde verzekeraars.

Persoonsgegevens

Om een goede behandeling logopedie te kunnen geven is het noodzakelijk dat (medische) persoonsgegevens van u en indien van toepassing de wettelijk vertegenwoordiger(s) van u worden verwerkt. Vanzelfsprekend heeft de logopedist een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Vaak is het echter gewenst dat de behandelaar schriftelijk of mondeling informatie opvraagt of doorgeeft aan uw huisarts, medisch specialist of andere medisch betrokkenen. Dit betreft bijvoorbeeld het geven van een terugkoppeling in de vorm van een verslag aan de verwijzend huisarts/specialist. De (medische) persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u hiermee heeft ingestemd. Carinova heeft een heeft een privacyreglement waarin nader staat beschreven hoe met (medische) persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd door Carinova. Eventuele audio- en video-opname worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt. Wij doen dit alleen met het doel om de begeleiding en behandeling van u zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

Patiënttevredenheid

De logopedie praktijk neemt na de behandelperiode een patiënttevredenheidsonderzoek PREM af op verzoek van de zorgverzekeraar. Doel van het onderzoek is om de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de cliënt te waarborgen. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Klachten en geschillen

De logopedie praktijk streeft ernaar om een goede behandeling logopedie aan u te geven. Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent. De logopedie praktijk wordt hiervan graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht zodat er naar oplossingen kan worden gekeken. De logopedie praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Een klacht kan door u aan deze instantie worden voorgelegd, Nederlandse verenging voor logopedisten (NVLF) of via de website van Carinova.

Meld code huiselijk geweld

Wettelijk zijn wij verplicht (vermoedens van) om huiselijk geweld te melden.

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse vereniging van logopedie en foniatrie en staan allen ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast nemen wij deel aan verschillende intercollegiale overlegvormen. Onze gespecialiseerde logopedisten zijn extra getraind en opgeleid in een specifiek onderdeel, meer informatie hierover kunt u vinden onder specialisaties. Om de kwaliteit te meten en te verbeteren nemen wij deel aan interne en externe kwaliteitstoetsen / audits. Daarbij is inzage in het dossier noodzakelijk en worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. Zo blijven wij werken aan de hoogst haalbare kwaliteit.

 

 

Specialisaties

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in:

Vergoedingen & Tarieven

Vergoeding

U bent voor de behandeling een vergoeding aan de logopedie praktijk verschuldigd. Als de logopedie praktijk een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent, worden declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar ingediend. Vanaf 18 jaar wordt de logopedie ook vergoedt vanuit de basisverzekering, maar kent de verzekeraar een eigen risico voor alle geleverde zorg. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

 

U wordt geadviseerd bij de zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling logopedie voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt. De tarievenlijst logopedie staan vermeld in de logopediemap op de locaties en zijn op te vragen bij de logopedist.

 

Bereikbaarheid

Dagelijks tussen 8.00-18.00 kunt u voor het maken, verzetten en afzeggen van afspraken, bellen met nummer 0900-8662 of het rechtstreekse mobiele nummer van de behandelend logopedist. U kunt altijd een voicemail bericht inspreken of gebruik maken van de beveiligde Kaizala app om berichten te versturen. Buiten deze tijden kunt u altijd uw bericht sturen naar logopedie@carinova.nl.

 

Openingstijden

 

Maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 (zaterdag en avonden volgens afspraak).

 

Carinova locatie 'St. Jozef'                                                Carinova locatie 'de Hartkamp'
Sint Jozefplein 1                                                                   Jan van Arkelstraat 15
7415 EH Deventer                                                                8101 EN Raalte
Tel. 0570 - 500669                                                               Tel. 0572 - 346530

E-mail: logopedie@carinova.nl

 

Logopedisten
Leonie Eektimmerman, Sabine Hilferink, Céline van Limbeek, Danielle Sybrandy en Kim van der Goot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zou graag meer informatie willen

Wie is wie?

Logopedist: Leonie Eektimmerman

Leonie Eektimmerman

Logopedist

Locatie: Deventer en Raalte

Logopedist: Kim van der Goot

Kim van der Goot

Logopedist

Locatie: Deventer en Raalte

Logopedist: Sabine Hilferink

Sabine Hilferink

Logopedist

Locatie: Deventer en Raalte

Logopedist: Danielle Sybrandy

Danielle Sybrandy

Logopedist

Locatie: Deventer en Raalte

Logopedist: Céline van Limbeek

Céline van Limbeek

Logopedist

Locatie: Deventer en Raalte